وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

مقالات

pdf

هزينه مديريت

اگر از بنده بپرسند مشكل كشور چيست حتماً بدون تأمل پاسخ خواهم داد : مديريت هم ساختار مديريت است هم نحوه عمل مديران و هم سيستم نظارت و كنترل بر مديريت بايد دچارتغيير و تحول زير بنائي شود. اتفاقي افتاد كه براي جنبه سوم (كنترل) و نظارت برمديريت نكته اي بنويسم .در يكي از سفر ها با پرواز ساعت 7 عصر از اصفهان متعلق به يكي از شركتهاي هوايي تقريباً‌خوش نام عازم مشهد مقدس بودم .به موقع رسيدم معمولاً‌از ترمينال عادي سفر مي كنم. كارت پرواز دريافت كرديم و راهنمايي شديم براي سالن ترانزيت تا سوار شويم .در اين حين متوجه بودم كه يكي از پروازهاي همان شركت به مقصد مشهد كه بايد ساعت 14 پرواز مي كرد هنوز پرواز نكرده و مسافرين آن پرواز نيز كارت به دست وارد سالن ترانزيت مي شوند اعلام ( سوار شدن)پخش شد متوجه شدم مسافرين ساعت 14 را سوار مي كنند حدس زدم كه كار ما به تأخيري حداقل 4 ساعته كشيده است. و همين گونه هم شد بعد از پرواز هواپيماي ما كه مسافرين ظهر را برد اعلام كردند كه پرواز شما نقص فني دارد . برگرديد سالن عمومي فرودگاه . بعد از يكي دوساعت سراغ رئيس ترافيك شركت رفتم و گفتم اوضاع چطور است ؟ گفت : پرواز ساعت 30/12 شب . يعني حداقل پنج و نيم ساعت تأخير !! گفتم چرا؟! گفت هواپيما نقص فني دارد .گفتم : چرا به مردم دروغ مي گوئيد . منتظريد هواپيمائي كه رفته مشهد برگردد و او انكار نكرد و گفت بالاخره من كاري نمي توانم بكنم ! همين و بس. ساعت 30 دقيقه بامداد مسافرين را سوار هواپيما كردند و هواپيماي MD كه از مشهد آمده بود ما را سوار كرد و پاركينگ را ترك كرد تا برروي باند آماده پرواز شود كه خلبان اعلام كرد هواي مشهد مناسب نيست و به پاركينگ برمي گرديم ساعتي نيز در داخل هواپيما نشستيم و مجدد به سالن فرودگاه راهنمائي شديم . ساعت 2 صبح بود كه گفتند برويد ساعت 30/5 صبح بيائيد . ساعت 30/6 صبح پرواز خواهد بود در مقابل اعتراض ها پاسخ داده مي شد ما چه تقصيري داريم .هوا خراب است و عده اي پرسيدند ما از شهرستانها آمده ايم و جا براي استراحت نداريم . گفتند برويد نمازخانه !! ما چه تقصيري داريم . فرودگاه بايد جاي استراحت بسازد كه نساخته و زن و بچه مردم برروي صندلي ها و بعضي هم بر روي فرش هاي نمازخانه پراكنده شدند .30/6 صبح شد و بازهم خبري نشد عده كمي هم كه به منزل رفته بودند برگشتند و باز پرواز انجام نشد . گفتند 30/8 پرواز خواهد بود . در جواب اعتراض پاسخ داده شد ما چه تقصيري داريم هواي مشهد هنوز خوب نشده است درحالي كه درهمان ساعت بنده با هواشناسي خراسان تماس گرفتم و گفتند هوا كاملاً‌مساعد است و من واقعاً در طول اين 15 ساعت سرگرداني در فرودگاه دلم براي اين مسئولين بي تقصير شركت هواپيمائي از همه بيشتر سوخت !! و حالا مي خواهم ببينم اين ها واقعاً درست مديريت كرده اند ؟! واقعاً ‌چنانچه مي گويند تقصيري نداشته اند و كارديگري نمي توانستند انجام دهند ؟! و اگر مي توانستند آيا كسي هست درباره تصميمات اين مديران از آنها سئوال كنند ؟! و آيا اينها تاوان تصميمات خود را خواهند داد ؟! آيا وقت مردم ، كرامت آنها ،‌اعصاب آنها ،‌وعده هاي آنها ،‌قرارهاي آنها و ... در اين نوع از مديريت ارزشي دارد ؟! اشكال كجاست ؟! افراد ؟! ساختار ؟! يا نظارت و كنترل ؟! مديران شركت به محض اطلاع از نقص فني هواپيمايي كه ساعت 14 عازم مشهد بوده مي توانستند چندين تصميم بگيرند كه از اين كاري كه كرده اند بهتر بوده است : 1- از خير سود شركت در آن پرواز بگذرند و آن را باطل اعلام و پول بليط مردم را با عزت و عذر خواهي برگردانند . هم مردم تكليفشان روشن مي شد و هم ساير پرواز ها به موقع انجام مي گرديد. 2- همان موقع تصيم مي گرفتند مسافرين ساعت 14 را با هواپيماي ساعت 19 اعزام كنند لذا با مسافرين ساعت 19 تماس مي گرفتند كه به فرودگاه نيائيد تا خبرتان كنيم در اين حالت مردم ساعت هاي متوالي در فرودگاه منتظر نمي شدند. 3- مسافرين ساعت 19 با پرواز خودشان اعزام مي شدند و مسافرين ساعت 14 كه طعم تلخ انتظار را چشيده اند بازهم منتظرمي ماندند در اين صورت فقط يك گروه از مردم ناراضي بودند نه همه . 4- وقتي تصميم گرفتند مسافرين ساعت 14 را با هواپيماي ساعت 19 اعزام كنند با مردم صادقانه موضوع را درميان مي گذاشتند و ضمن عذر خواهي پرواز آنها را باطل و مردم را به خانه هايشان برمي گرداندند . چرا مديران شركت كه يك هواپيمايشان دچار نقص شده و گوشه فرودگاه خوابيده است حاضر نيستند حتي به قيمت سرگرداني و نارضايتي مردم ريالي ضرر كنند تا اوضاعشان به سامان شود . 5- وقتي ساعت 1 صبح مطلع شدند كه هواي مشهد مه آلود است وضعيت دقيق را از هواشناسي جوايا مي شده و براي همان ساعت برنامه ريزي مي كردند نه اينكه فقط بر اساس حدس و گمان و اينكه انشاالله 6 صبح مه برطرف مي شود . براي چندمين بار مردم را سرگردان نمايند . 6- به محض برگرداندن مسافرين به ترمينال فرودگاه با هتلي در نزديكي فرودگاه هماهنگ مي كردند مسافرين را با عزت و احترام به هتل منتقل مي كردند تا استراحت كنند . ظاهراً‌ هواپيماي آنها خراب شده و نه هواپيماي مسافري و يا شركت فرودگاهها . 7- بعد از تأخير 15 ساعته تمام يا بخش اعظم وجه بليط را نقداً‌درون پاكت گذاشته و درداخل هواپيما به مردم تقديم مي كردند تا با اين وسيله حداقل بخشي از جراحات روحي مردم تسكين يابد كه البته اين وظيفه قانوني شركت ها هست كه اجرا نمي شود و كسي هم نظارت ندارد.